Statuten

 

STATUTEN LV Gymnastics 

NAAM EN OPRICHTINGSDATUM 

Artikel 1  

De vereniging draagt de naam: LV Gymnastics (hierna te noemen: “de vereniging”). De vereniging is opgericht op 10 juni 2021. 

ZETEL EN INSCHRIJVING 

Artikel 2 

1. De vereniging heeft haar zetel in Leidschendam-Voorburg.  

2. De vereniging en de bestuursleden zijn ingeschreven in het handelsregister. 

DOEL 

Artikel 3 

1. De vereniging heeft tot doel: 

a. het bevorderen en het doen bevorderen van het beoefenen van de gymnastieksport in welke verschijningsvorm dan ook; 

b. het bevorderen en doen bevorderen van andere sporten die bewegen stimuleren en de gezondheid bevorderen; 

c. het onderhouden en uitbreiden van de kennis en oefening van al hetgeen op de gymnastieksport en sporten als bedoeld in onderdeel 1b betrekking heeft;

d. het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden.  

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. oefening van de leden te verzorgen; 

b. organiseren van en deelnemen aan evenementen op het gebied van de gymnastieksport en sporten als bedoeld in onderdeel 1b; 

c. al het overige, niet strijdig zijnde met de wet en de grondslag van de vereniging, te doen dat tot het realiseren van haar doelstelling bevorderlijk kan zijn. 

INRICHTING 

Artikel 4 

1. Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.  

2. De vereniging kent in elk geval een kascommissie, zoals bedoeld in artikel 18, vierde lid, en een continuïteitscommissie, zoals bedoeld in artikel 13, zesde lid en artikel 14, vijfde lid.  3. De organen van de vereniging als bedoeld in het eerste lid bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 

LEDEN 

Artikel 5 

1. De vereniging kent leden en jeugdleden. 

2. a. Leden zijn natuurlijke personen die als lid zijn toegelaten en die, bij de aanvang van het kalenderjaar, de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. 

b. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die als lid zijn toegelaten en die, bij de aanvang van het kalenderjaar, de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt.
3. Daar waar in de statuten of reglementen wordt gesproken van ‘leden’, worden hieronder begrepen de in het eerste lid genoemde leden en jeugdleden tenzij duidelijk anders is  aangegeven. 

4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat “erelid” verlenen.  

5. Het bestuur houdt een register bij waarin onder andere de namen, adressen en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen, een en ander op een door het bestuur aan te geven wijze. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.  

6. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het  bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. De verplichting om de algemene vergadering hierover te laten besluiten en het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door de  vereniging aan derden te verstrekken gegevens, waaronder de verstrekking van gegevens aan de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (hierna: de KNGU) of een andere sportbond en gegevens die aan overheden of (publiekrechtelijke) instellingen dienen te worden  verstrekt in verband met een wettelijke verplichting. 

7. Het lidmaatschap van leden is persoonlijk en niet overdraagbaar of vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen. 

8. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNGU, voor sporten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, of een andere sportbond voor sporten als  bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, kunnen lid zijn van de vereniging. 

TOELATING 

Artikel 6 

1. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Nadere regels over de aanmelding en toelating kunnen worden gesteld bij besluit van het bestuur en bij huishoudelijk reglement. 2. Bij niet-toelating als lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

ALGEMENE VERPLICHTINGEN 

Artikel 7 

1. De leden zijn verplicht: 

a. de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de organen van de vereniging na te leven; 

b. het lidmaatschap van de KNGU of een andere sportbond en diens rechtsopvolgers te aanvaarden; 

c. de statuten en het huishoudelijk reglement alsmede de besluiten van de organen van de KNGU of een andere sportbond na te leven; 

d. zich te onthouden van handelingen waardoor de belangen van de vereniging en/of de KNGU of een andere sportbond kunnen worden geschaad; 

e. alle overige verplichtingen, die uit het lidmaatschap van de vereniging en de KNGU of een andere sportbond voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. 

2. Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij huishoudelijk reglement, gedragscode of bij besluit van het bestuur of van de algemene  vergadering. De verplichtingen kunnen ook inhouden, naast financiële verplichtingen, het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden ten behoeve van de vereniging.
3. Het bestuur van de vereniging kan in naam van de leden verplichtingen tegenover derden aangaan, uitsluitend voor zover de algemene ledenvergadering het bestuur daartoe  vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard. 

4. De in het eerste lid genoemde verplichtingen gelden tevens voor allen, die in de vereniging een functie -welke dan ook- bekleden. 

CONTRIBUTIE EN ANDERE VERPLICHTINGEN  

Artikel 8 

1. De leden (met uitzondering van ereleden) zijn gehouden tot het betalen van een periodieke bijdrage (contributie), die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

3. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de verplichting tot betaling van de contributie en eventuele nadere verplichtingen bestaan tot aan het eind van de vastgestelde betalingstermijn. In bijzondere situaties kan het bestuur hiervan afwijken.
4. Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen voor of op de door de vereniging aangegeven datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de vervaldatum niet geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die datum zonder recht van beroep uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de vereniging totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de vereniging geen rechten uitoefenen en blijft hij verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien. 

5. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat hem een nieuwe termijn voor betaling is gegund, dan is het lid behalve de wettelijke rente ook het wettelijke percentage incassokosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Volhardt het lid in zijn verzuim, dan is hij naast de wettelijke rente en genoemde incassokosten ook alle redelijkerwijs voor de inning van zijn schuld aan de vereniging door een advocaat of deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist.
6. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld,  racistische uitlatingen, pestgedrag e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als handelen in strijd met de statuten. 

STRAFFEN 

Artikel 9 

1. Strafbaar is elk handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen, gedragscodes en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging  worden geschaad. 

2. Voor zover deze bevoegdheid niet aan een commissie belast met de tuchtrechtspraak is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, in geval van strafbare handelingen of gedragingen zoals bedoeld in lid 1, de volgende straffen op te leggen: 

a. berisping; 

b. tuchtrechtelijke boete; 

c. schorsing;
d. ontzetting (royement). 

3. Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot de bij reglement vastgestelde maxima. 

4. Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de bij reglement aangegeven maximum perioden. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, heeft hij geen toegang tot een algemene vergadering en kan hij aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd. 

5. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  

6. Ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgesproken.
7. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij een algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan. 

8. Tegen een strafmaatregel zoals bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, b of c, opgelegd door het bestuur staat binnen een termijn van vier weken na dagtekening van het besluit beroep open bij de algemene ledenvergadering. Van de uitspraak van de algemene vergadering is beroep mogelijk bij de KNGU of een andere sportbond. Het instellen van een beroep heeft geen schorsende werking. 

EINDE LIDMAATSCHAP 

Artikel 10 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door de dood van het lid; 

b. door schriftelijke opzegging van het lid aan het bestuur; 

c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de KNGU of een andere sportbond verliest, alsook wanneer redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

d. door ontzetting, zoals bepaald in artikel 9, vijfde tot en met zevende lid. 
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van de vastgestelde betalingstermijn en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken en voorts in het in vijfde lid bedoelde geval.  

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in tweede lid van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

5. Binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, kan een lid door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

7. Het bestuur draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en is makkelijk toegankelijk via andere communicatiemiddelen. 

8. In de gevallen genoemd in het eerste lid onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.  

DONATEURS 

Artikel 11 

1. Donateurs zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 

2. Donateurs zijn geen leden in de zin der wet en hebben geen stemrecht en geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en  opgelegd. 

AANVANG EN EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DONATEURS Artikel 12 

1. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.  

BESTUUR 

Artikel 13 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. De voorzitter wordt in  functie benoemd. Voorts kent de vereniging in elk geval een secretaris en een penningmeester. 

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een  voordracht door tien of meer leden moet uiterlijk 24 uur vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

3. Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen. Als geen voordracht is opgemaakt, of de algemene vergadering besluit dat ter vergadering kandidaten kunnen worden voorgesteld, dan is de algemene vergadering vrij in de keus. 

4. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met: 

- het lidmaatschap van de kascommissie; 

- (indien deze is ingesteld) het lidmaatschap van de tuchtcommissie;
- het lidmaatschap van de continuïteitscommissie. 

5. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 

6. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. 

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR. 

Artikel 14 

1. Naast de door de algemene vergadering benoemde voorzitter verdeelt het bestuur in zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, een schriftelijke mededeling, al dan niet digitaal, aan alle leden. Het bestuur kan voor elke functie uit zijn midden een vervanger aanwijzen. 

2. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen. 

3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming  deelnemen. 

4. a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in het derde lid, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in  vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is. 

b. Blanco stemmen zijn ongeldig. 

5. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een ander bestuurslid anders wensen. 

6. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd  werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. 

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
7. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. 
8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de  vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de continuïteitscommissie. 

9. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

BESTUURSTAAK  

Artikel 15 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van  de vereniging.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de daarmee verbonden organisatie. 

3. Het bestuur stelt een adequaat controlesysteem op. Hierin wordt in elk geval opgenomen dat met betrekking tot betalingen het “vier ogen principe” wordt toegepast.
4. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 

5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
6. Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de algemene vergadering vastgestelde begroting. Bij overschrijding van de begroting met meer dan 10% zal voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering worden gevraagd. 
7. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door derden geen beroep worden gedaan.
8. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: 

a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend; 

b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden;
c. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. 

Op het ontbreken van deze goedkeuringen kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. 

VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 16 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid. 

b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te  vertegenwoordigen. 

3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een  wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging met betrekking tot de in artikel 15, zevende en achtste lid, bedoelde handelingen. 

4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de  desbetreffende rechtshandeling is besloten.

SCHORSING BESTUURSLEDEN EN EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP  

Artikel 17 

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie  maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse  vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden: 

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 

b. door het aanvaarden van een functie die onverenigbaar is met het bestuurslidmaatschap;
c. door bedanken. 

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING 

Artikel 18 

1. Het verenigingsjaar loopt van één augustus tot en met éénendertig juli.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn  jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Deze  

stukken dienen door alle bestuurders te worden ondertekend. Indien de ondertekening van één van hen ontbreekt, dient hiervan onder opgave van reden melding te worden gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden en de wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdleden een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 

6. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie. 

7. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en van de staat van lasten met toelichting gebeurt nadat is kennis genomen van het verslag met de verklaringen van de kascommissie. Goedkeuring strekt het bestuur niet tot décharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken. Hierover zal separaat worden besloten.  

8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in het tweede en derde lid, zeven jaren lang te bewaren. 

ALGEMENE VERGADERING – ALGEMEEN

 

Artikel 19 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan  de orde: 

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 18 met het verslag van de kascommissie; 

b. de benoeming van de leden van de kascommissie en de continuïteitscommissie voor het volgende verenigingsjaar; 

c. voorziening in eventuele vacatures; 

d. vaststelling van de begroting met daarbij vaststelling van de contributie en andere bijdragen; 

e. vaststelling van overige verplichtingen voor leden; 

f. voorstellen van het bestuur of van de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende (1/10) gedeelte der stemmen verplicht tot het  bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 23 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen  dagblad. 

ALGEMENE VERGADERING - TOEGANG EN STEMRECHT 

Artikel 20 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden en de wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdleden. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, behoudens bij de behandeling van hun schorsing.
2. Over toelating van andere dan de in het eerste lid bedoelde personen beslist de algemene vergadering. 

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en  ouder. De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem, in totaal voor niet meer dan twee andere leden stem uitbrengen. 

4. De uitoefening van de stem van jeugdleden komt uitsluitend toe aan hun wettelijk vertegenwoordiger. 

5. Stemgerechtigde leden kunnen in de algemene vergadering hun stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het bestuur kan hieraan nadere  voorwaarden verbinden of besluiten dat deze mogelijkheid voor een bepaalde algemene vergadering niet wordt geboden.  

6. Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch  communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
7. Het bestuur draagt er in de in het zesde lid bedoelde vergadering voor zorg dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
8. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. 

9. Onverminderd het stemrecht als lid hebben bestuursleden in de algemene vergadering een raadgevende stem. 

ALGEMENE VERGADERING - VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN 

Artikel 21 

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn  plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere  bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in  het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de  voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de  notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen  door een daartoe aan te wijzen persoon een proces-verbaal van het verhandelde laten  opmaken. De inhoud van de notulen of het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden  gebracht. 

ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING  

Artikel 22 

1. Het tijdens de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de  vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een  genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de  juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid  van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk  geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming  vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte  stemmen. 

4. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft  verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een  tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan opnieuw  niemand de volstrekte meerderheid kregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij  één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is  gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemming (waaronder niet is begrepen de  tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande  stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande  stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het  geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting  uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen  worden uitgebracht. 

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van  beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is  het verworpen. 

7. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke  stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Alle  stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij  ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een  stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 

8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,  heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de  algemene vergadering. 

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten  worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende  onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft  geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig  ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee  verband houdende formaliteit niet in acht genomen. 

ALGEMENE VERGADERING - BIJEENROEPEN 

Artikel 23 

1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping  geschiedt schriftelijk of per digitale gegevensdrager aan de adressen van de leden volgens  het ledenregister bedoeld in artikel 5. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven  dagen. 

2. Bij oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het  bepaalde in artikel 24. 

3. Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan de mogelijkheid  om door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de  vergadering en eventuele aanvullende voorwaarden die daarbij gelden. 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 24 

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een  besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat  aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot  statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een  afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op  

een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag  waarop de vergadering wordt gehouden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde (2/3) van de  geldig uitgebrachte stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is  opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 5. De statuten en de daarop gebaseerde regelingen mogen geen bepalingen bevatten die  strijdig zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNGU of een andere  sportbond. 

ONTBINDING EN VEREFFENING

 

Artikel 25 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.  Het bepaalde in eerste en tweede lid van artikel 24 is van overeenkomstige toepassing, met  dien verstande dat een besluit tot ontbinding, slechts genomen kan worden met een  meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, in een  vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van de leden tegenwoordig of  vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde (2/3) van de leden tegenwoordig of  vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering  bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering  aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan  worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de  uitgebrachte stemmen. 

2. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de  vereffening door het bestuur. 

3. Een eventueel batig saldo zal toevallen aan een instelling met een soortgelijk doel als dat  van de vereniging of een instelling die uitsluitend een maatschappelijk belang beoogt. 4. De algemene vergadering bepaalt de bestemming van een eventueel batig saldo. 5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar  vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en  reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de  vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN ANDERE REGLEMENTEN 

Artikel 26 

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 2. Overige reglementen of gedragscodes kunnen worden vastgesteld door de algemene  vergadering of het bestuur. 

3. Reglementen of gedragscodes mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen  dwingend recht bevat, noch met de statuten. 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 27 

1. Alle officiële mededelingen van de vereniging worden bekend gemaakt op de website  van de vereniging of op een andere door het bestuur bepaalde wijze. 

2. Onder oproep, bijeenroepen, (schriftelijke) uitlating of mededeling of kennisgeving wordt  tevens verstaan: een bericht per e-mail of via een ander elektronisch communicatiemiddel  aan het e-mailadres dat door het lid voor dit doel is opgegeven, waarbij geldt dat het lid  uitdrukkelijk heeft ingestemd om zodanige berichten langs deze weg te ontvangen. 3. Onder terinzagelegging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken voor de leden op de  website of enig andere via een elektronisch communicatiemiddel te bereiken plaats van de  vereniging. 

4. Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan: een bijeenzijn van meerdere personen  die met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk bijeenzijn tevens wordt verstaan het  deelnemen aan het gesprek via telefoon of elektronisch communicatiemiddel, mits de  identiteit van de niet-lijfelijk aanwezige(n) voldoende kan worden vastgesteld en dit door de  fungerend voorzitter goedgekeurd wordt en in notulen of het verslag daarvan melding wordt  gemaakt. Stemgerechtigden kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van het hiervoor  bedoelde elektronische communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering  en kan deelnemen aan de beraadslaging. 

5. Voor sporten bedoeld in artikel 3, eerste lid onder a, is de KNGU de sportbond die de  belangen van de leden en de vereniging vertegenwoordigt. Voor sporten als bedoeld in  artikel 3, tweede lid, onder b wordt deze sportbond, op voorstel van het bestuur, bij besluit  van de algemene vergadering aangewezen. 

6. In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of ander reglement niet  voorzien, beslist het bestuur.

 

13