Privacy reglement

Van onze leden, leiding en assistenten verwerken wij persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van ieders persoonsgegevens. In dit privacy reglement leggen we uit hoe wij dit geregeld hebben.

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is. De server waarop de gegevens van onze leden zijn opgeslagen, bevindt zich in Nederland. 

Wij verstrekken iemands persoonlijke gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In alle andere gevallen delen we uitsluitend persoonsgegevens met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.

Leden
We gebruiken de persoonsgegevens van leden 

  • voor administratieve doeleinden, zoals de indeling van leden in leeftijds- en categoriegroepen en de daaruit volgende lesindeling;
  • voor het kunnen vaststellen van de hoogte en het incasseren van de contributie en het bondsgeld;
  • om met de leden te kunnen communiceren (e-mail adres, postadres, telefoonnummers);
  • voor het aanmelden van leden bij turnwedstrijden; 
  • om leden die gymnastieksport beoefenen aan te melden bij de KNGU. 

Als de verwerking van je persoonsgegevens nodig is voor andere doeleinden dan hiervoor opgesomd, vragen wij je uitdrukkelijk om toestemming. 

De persoonsgegevens van leden worden bewaard zolang deze nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden gedurende de duur van het lidmaatschap. Gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie worden maximaal 7 jaar bewaard. De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze leden is het lidmaatschap dat is aangegaan met LV Gymnastics. 

Leiding en assistenten
We gebruiken de persoonsgegevens van leiding en assistenten

  • om uitvoering te kunnen geven aan de vrijwilligersovereenkomst;
  • voor de communicatie met en tussen alle aan de vereniging verbonden vrijwilligers.

De grondslag voor deze verwerking is de vrijwilligersovereenkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens zolang er een vrijwilligersrelatie is. Gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie worden maximaal 7 jaar bewaard. 

Rechten omtrent jouw gegevens 
Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij, indien dit technisch wordt ondersteund.
Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Verzoeken om de genoemde rechten uit te kunnen oefenen, kun je indienen bij de secretaris (via de mail). Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan dit verzoek. 

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Reglement, neem dan contact met ons op. Ook als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. Dat kan door te mailen naar het bestuur.